TRAF WYGRANĄ
700 000 zł w puli Multiloterii!
700 000 zł w puli Multiloterii!
Laureaci
150 000 zł do wzięcia w aktualnej rundzie!
Losujemy za:
150 000 zł do wzięcia
w aktualnej rundzie!
Losujemy za:
0
0
 : 
0
0
 : 
godz.
0
0
 : 
godz.
0
0
 : 
min
0
0
sek.
Posłuchaj
skrótów naszych finałów!
Zgłoś się teraz i pamiętaj, by odebrać telefon, gdy zadzwonimy!

ILE CHCESZ LOSÓW NA GWARANTOWANE 10 000 zł LUB AŻ 150 000 zł?
ILE CHCESZ LOSÓW NA
GWARANTOWANE 10 000 zł
LUB AŻ 150 000 zł?
lub
Chcesz jeszcze większy bonus na wygraną?
Kliknij po pakiet losów z megarabatem:
lub
Uzupełnij dane do losowania
lub wyślij WYGRANA pod 7223 (1 los za 2,46zł)
Każde zgłoszenie gra o 150 000 zł i auto!
Uzupełnij dane do losowania
lub KLIKNIJ I WYŚLIJ SMS (1 los za 2,46zł)
Wszystkie losy grają
o 150 000 zł i auto!
Numer telefonu
PODAJ PRAWIDŁOWY NUMER TELEFONU
E-mail
PODAJ PRAWIDŁOWY ADRES EMAIL
Wybierz rodzaj płatności:
Kod BLIK
ZAPŁAĆ  
lub
ZAPŁAĆ  
Poznaj wszystkie zasady
1
W 2. Edycji Traf Wygraną zgłoszenia przyjmowane są od 19 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00 do 25 czerwca 2021 r. do godz. 16.00.
2
W Loterii mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia i dysponują numerem telefonu w jednej z polskich sieci komórkowych.
3
Zgłoszenia możesz dokonać wysyłając SMS np. o treści TRAF na numer 7223 (koszt 2,46 zł) lub kupując los na stronie radiozet.pl/Loteria. Wystarczy podać adres e-mail (potrzebny w celu przesłania potwierdzenia) i numer telefonu, który jest Twoim identyfikatorem w losowaniu. Wpisz go bezbłędnie, żebyśmy mogli dodzwonić się właśnie do Ciebie, kiedy Twoje zgłoszenie zostanie wylosowane.
4
Oprócz SMS'a opłaty za los dokonasz bezpiecznie, dzięki dowolnej metodzie płatności udostępnionej przez serwis Przelewy24.pl.
5
Kupując 1 los zyskujesz podwójnie! Bierzesz udział w najblizszym losowaniu, a także w losowaniu AUTA w wielkim finale edycji, który odbędzie się 25.06.2021 r.!
6
Możesz skorzystać z zakupu promocyjnych pakietów np. 100 losów za cenę 5 pojedynczych lub 600 za cenę 15 pojedynczych losów.
7
Każdorazowo po zakupie losu otrzymasz potwierdzenie udziału w grze.
8
Losowania nagród pieniężnych (Nagród edycji Traf Wygraną) odbywają się w piątki lub w środy po godz. 16:00. Losowanie auta (Nagrody Finałowej edycji Traf Wygraną) odbędzie się w piątek 25.06.2021 r. po godz. 16:00.
9
O wygranej laureaci są informowani telefonicznie.
10
Organizatorem Loterii jest firma Euroloterie Sp. z o.o. W każdej sprawie możesz do nas napisać na adres biuro@euroloterie.pl. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości SMS, wyślij darmowego SMSa o treści STOP.MULTILOTERIA na 80992.
11
Partnerem mediowym jest Radio ZET.
GRAM
Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin Loterii Audioteksowej

MULTILOTERIA

 

§ 1
Nazwa loterii audioteksowej

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: „Multiloteria” (zwanej dalej "Loterią").

§ 2

Podmiot urządzający loterię.

Organizatorem Loterii jest Spółka Euroloterie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000655780, NIP 1132925706, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem).

§ 3

Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

§ 4

Zasady prowadzenia Loterii.

 1. Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również Laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywające w okresie trwania Loterii na terytorium Polski, które posiadają adres do doręczeń na terytorium Polski, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora, a także ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 3. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

 4. Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są, między innymi, zawarte w komunikacji SMS i/lub komunikacji e-mail, w okresie od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku oraz są publikowane na stronie internetowej: multiloteria.eu i/lub innych stronach internetowych, na których umieszczona zostanie informacja o możliwości wzięcia udziału w Loterii, w okresie od 30 listopada 2020 roku do 29 listopada 2022 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, kto jest administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń z wykorzystaniem wiadomości SMS), adres strony internetowej poprzez którą można dokonywać Zgłoszeń (w przypadku określonym w § 4 pkt 12 Regulaminu), wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 73900, który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto), koszcie wiadomości SMS przesyłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej, który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto) oraz koszcie nabycia Pakietu SMS, który stanowi iloczyn kwoty 3,69 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie.

 5. Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w siedzibie Organizatora we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-020), przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320 oraz w formie elektronicznej na stronie w domenie: multiloteria.eu i/lub innych stronach internetowych wskazanych przez Organizatora. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS i/lub w wiadomości e-mail, przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 15 Regulaminu oraz na stronie internetowej, w przypadku określonym w § 4 pkt 12 Regulaminu.

 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f ogólnego rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Organizator: Euroloterie sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, e-mail: biuro@euroloterie.pl (dalej "Administrator"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii także podmiotom biorącym udział w obsłudze Loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy lub integratorzy telekomunikacyjni, dostawcy systemów IT, pełnomocnicy prawni, itp.) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.

 7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane w zakresie: numer telefonu, adres e-mail i imię w celu komunikacji z Uczestnikami, a imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia nagrody (jeżeli adres doręczenia jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL także data urodzenia i obywatelstwo), numer dowodu osobistego, ewentualnie numer konta bankowego w celu wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe będą także przetwarzane dla realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją loterii (w związku z działalnością Organizatora, w szczególności wynikających z Ustawy o grach hazardowych, przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), w celu prowadzenia sprawozdawczości, prowadzenia komunikacji loteryjnej, rozpatrywania reklamacji. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane dla prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy przez czas trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego, tj. do 5 lat od zakończenia Loterii. Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub jej wycofania albo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub e-mail lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS lub e-mail z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.

 8. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Administratora i/lub Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

 9. Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie zgłoszenia (w treści Regulaminu zwane: Zgłoszenie / Zgłoszenia), w okresie od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku. Zgłoszenie bierze udział w Loterii, jeżeli zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora we wskazanym powyżej okresie.

 10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez: przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na numer 73900 lub, jeżeli Organizator dopuści taką możliwość, na inny numer telefonu wskazany przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych lub poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanej bramki SMS udostępnionej przez Organizatora na stronie internetowej, zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 pkt 12 Regulaminu.

 11. Dokonując Zgłoszenia poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer 73900 lub inny numer telefonu wskazany przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, Uczestnik powinien wpisać w treści Zgłoszenia hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

 12. Zgłoszenia można dokonać wysyłając wiadomość SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej multiloteria.eu i/lub innej wskazanej prze Organizatora w Materiałach Informacyjnych albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, w której należy wpisać hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Osoba dokonująca Zgłoszenia ma możliwość wysłania dowolnej ilości wiadomości SMS - dokonania dowolnej ilości Zgłoszeń, np. w ramach pakietu zawierającego określoną ilość wiadomości SMS (w treści Regulaminu zwanego: Pakiet SMS/Pakiety SMS) i/lub dokonanie Zgłoszenia (wysłania wiadomości SMS, w tym w ramach Pakietu SMS) biorących udział w większej liczbie Losowań, poprzez wybór interesującej ją liczby wiadomości SMS lub Pakietu SMS, korzystając z przedstawionych na stronie opcji wskazujących ilość SMS-ów, Pakiet SMS i/lub liczbę Losowań. Osoba dokonująca Zgłoszenia dokonuje płatności za SMS (Pakiet SMS) przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS jednorazowo lub cyklicznie, za pośrednictwem usług płatniczych operatora płatności online udostępnionych na stronie internetowej multiloteria.eu i/lub innej wskazanej prze Organizatora w Materiałach Informacyjnych (dotyczy metody BLIK), oraz dostępnych na zewnętrznej stronie operatora płatności, do których jest przekierowana ze strony multiloteria.eu i/lub innej wskazanej w Materiałach Informacyjnych. Osoba dokonująca Zgłoszenia, przed dokonaniem płatności, powinna podać lub potwierdzić swój adres e-mail i swój numer telefonu. W przypadku, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia podała już swój adres e-mail i swój numer telefonu, ale nie dokończyła Zgłoszenia ze względu na brak płatności, to Organizator może przesłać do niej wiadomość SMS i/lub e-mail z informacjami ułatwiającymi dokończenie Zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej jest rejestrowane z chwilą odebrania przez system informatyczny Organizatora SMS-a przesłanego poprzez dedykowaną bramkę SMS. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przesłanego poprzez dedykowaną bramkę SMS w systemie informatycznym Organizatora, Uczestnik otrzymuje od Organizatora zwrotną wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, który podał dokonując Zgłoszenia w sposób opisany powyżej i/lub nieodpłatną wiadomość SMS potwierdzającą przesłanie Zgłoszenia. Przesłanie wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanej bramki SMS, wyłącznie w sposób opisany powyżej, jest rozumiane jako przesłanie prawidłowego Zgłoszenia. Każdy SMS przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który podał dokonując Zgłoszenia. Każda wiadomość SMS przesłana poprzez dedykowaną bramkę SMS traktowana jest jako jedno Zgłoszenie. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do Zgłoszenia dokonanego w sposób opisany powyżej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. ze zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

 13. Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a na numer 73900 wynosi 3 zł netto + 23% VAT (3,69 zł brutto). W przypadku dopuszczenia możliwości przesłania wiadomości SMS na inny, wskazany przez Organizatora, odpłatny numer telefonu, koszt wysłania jednego SMS-a na ten numer zostanie podany przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Koszt całkowity przesłania wiadomości SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS na stronie internetowej multiloteria.eu i/lub na innej stronie internetowej wskazanej w Materiałach Informacyjnych (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,69 zł brutto. Koszt nabycia Pakietu SMS stanowi iloczyn kwoty 3,69 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie. W przypadku dopuszczenia możliwości przesłania wiadomości SMS poprzez inną dedykowaną bramkę SMS na stronie internetowej wskazanej w Materiałach Informacyjnych, Organizator każdorazowo poinformuje o koszcie Zgłoszenia w Materiałach Informacyjnych. W takim przypadku, koszt nabycia Pakietu SMS stanowi iloczyn kwoty brutto wskazanej w Materiałach Informacyjnych i ilości SMS-ów w Pakiecie.

 14. Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w okresie od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 9 – 12 Regulaminu, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru Zgłoszenia przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.

 15. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto jest Administratorem danych osobowych i podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS (w przypadku Zgłoszenia poprzez SMS), koszcie wiadomości SMS przesłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS (Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 12 Regulaminu) oraz wymogu pełnoletniości Uczestnika Loterii. W przypadku Zgłoszenia dokonanego poprzez dedykowaną bramkę SMS Uczestnik może otrzymać potwierdzenie, o którym mowa powyżej wraz ze wskazanymi informacjami na adres e-mail, który poda dokonując Zgłoszenia.

 16. Loteria podzielona jest na edycje podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody (w treści Regulaminu zwane: „Edycje” / „Edycja”). W okresie od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku Organizator przeprowadzi Edycję Podstawową. W zakreślonym powyżej okresie Organizator może przeprowadzić także: Edycję z Kodami, Edycję Specjalną, Edycję Extra, Edycję Instant Win, Edycję Traf Wygraną, Edycję Kumulacja, Edycję MotoWin. W ramach Edycji lub poza Edycją może być przeprowadzona Runda Dodatkowa / mogą być przeprowadzone Rundy Dodatkowe. Edycje (Edycja z Kodami, Specjalna, Extra, Instant Win, Traf Wygraną, Kumulacja, MotoWin) i/lub Rundy Dodatkowe, o których mowa powyżej, są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Edycji (z Kodami, Specjalnej, Extra, Instant Win, Traf Wygraną, Kumulacja, MotoWin) i/lub Rundy Dodatkowej. Edycje mogą być prowadzone równolegle, tj. w tym samym czasie. Informacja o przeprowadzeniu Edycji (z Kodami, Specjalnej, Extra, Instant Win, Traf Wygraną, Kumulacja, MotoWin) i/lub Rundy Dodatkowej, o ich rodzaju, ilości, o czasie ich przeprowadzenia oraz o warunkach udziału w danej Edycji (z Kodami, Specjalnej, Extra, Instant Win, Traf Wygraną, Kumulacja, MotoWin) i/lub Rundzie Dodatkowej, zostanie podana w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS oraz na stronie internetowej: multiloteria.eu i/lub innych stronach internetowych, na których umieszczona zostanie informacja o możliwości wzięcia udziału w Loterii.

 17. Organizator w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS i/lub e-mail i na stronie internetowej multiloteria.eu i/lub innych stronach internetowych, na których umieszczona zostanie informacja o możliwości wzięcia udziału w Loterii, ogłasza rozpoczęcie i zakończenie danej Edycji (z Kodami, Specjalnej, Extra, Instant Win, Traf Wygraną, Kumulacja, MotoWin) i/lub Rundy Dodatkowej.

 18. Udział w danej Edycji i/lub Rundzie Dodatkowej biorą Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 9 - 12 Regulaminu, w czasie jej trwania, przed ogłoszeniem jej zakończenia. Przez dokonanie prawidłowego Zgłoszenia rozumie się Zgłoszenie, dokonane przez Uczestnika na numer 73900 lub inny wskazany w Materiałach Informacyjnych dla danej Edycji i/lub Rundy Dodatkowej lub poprzez stronę internetową dedykowaną danej Edycji i/lub Rundy Dodatkowej lub spełnił warunki konieczne dla udziału w danej Edycji i/lub Rundzie Dodatkowej podane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

 19. W Edycji Podstawowej Uczestnicy ubiegają się o Nagrodę Podstawową. W grze o Nagrodę Podstawową biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku. W ramach finału Edycji Podstawowej odbywa się losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Podstawowej, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane Losowanie Edycji Podstawowej/Losowania Edycji Podstawowej).

 20. W grze o Nagrodę w Edycji z Kodami, Uczestnik - w odpowiedzi na Zgłoszenie / Zgłoszenia - otrzymuje od Organizatora kod/kody (w treści Regulaminu zwany „Kod/Kody”), który uprawnia go do ubiegania się o Nagrodę Edycji z Kodami, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 3 Regulaminu, wraz z indywidualnym linkiem do strony internetowej, na której może sprawdzić swoje Kody i przypisane do nich Nagrody. Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr) lub ciąg numeryczny lub ciąg literowy. Otrzymany od Organizatora Kod stanowi jeden z unikalnych Kodów, tworzących pulę Kodów (Pula Kodów). Przypisany danemu Uczestnikowi unikalny Kod / Kody pomniejsza ogólną Pulę Kodów. Ilość Kodów znajdujących się w Puli Kodów Organizator określa dla każdej Edycji z Kodami. Kody przypisywane są losowo przez Organizatora do numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia. Do każdego Kodu przypisana jest pieniężna lub rzeczowa Nagroda Edycji z Kodami. Organizator określa dla każdej Edycji z Kodami rodzaj i wartość Nagród Edycji z Kodami przypisanych do Kodów. Nagrody Edycji z Kodami przypisywane są do Kodów losowo przez Organizatora w danej Edycji z Kodami. Uczestnik może sprawdzić otrzymane Kody i przypisane do nich Nagrody korzystając z indywidualnego linku do strony internetowej przesłanego w wiadomości zwrotnej w odpowiedzi na Zgłoszenie w danej Edycji z Kodami. W każdej Edycji z Kodami, w odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie w danej Edycji z Kodami, Uczestnik otrzymuje od Organizatora inny indywidualny link do strony internetowej. W ramach finału Edycji z Kodami odbywa się losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Edycji z Kodami, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. Losowanie odbywa się spośród całej wygenerowanej Puli Kodów dla danej Edycji z Kodami, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 3 Regulaminu.

 21. W grze o Nagrodę w Edycji Specjalnej Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Edycji Specjalnej, Nagrody Pocieszenia Edycji Specjalnej i mogą ubiegać się o Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej, jeżeli Organizator przewidzi taką możliwość. Nagroda Edycji Specjalnej będzie określana przez Organizatora dla każdej Edycji Specjalnej. W Edycji Specjalnej, w której Organizator przewidzi, oprócz Nagrody Edycji Specjalnej i Nagrody Pocieszenia Edycji Specjalnej, Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej, Uczestnik może się ubiegać o Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej wysyłając więcej niż 1 (jedno) Zgłoszenie. Organizator wprowadzając możliwość gry o Nagrodę Dodatkową Edycji Specjalnej / Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej określi kwotę tej Nagrody/Nagród oraz ilość Zgłoszeń warunkujących możliwość ubiegania się o Nagrodę Dodatkową Edycji Specjalnej lub Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej. Organizator może dowolnie określać ilość Zgłoszeń, które będą umożliwiać pretendowanie do Nagrody Dodatkowej Edycji Specjalnej/Nagród Dodatkowych Edycji Specjalnej. W ramach finału Edycji Specjalnej odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody w danej Edycji Specjalnej, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane Losowanie Edycji Specjalnej/Losowania Edycji Specjalnej). W Losowaniu Edycji Specjalnej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w danej Edycji Specjalnej, przed rozpoczęciem Losowania Edycji Specjalnej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Po zakończeniu Losowania Edycji Specjalnej przedstawiciel Organizatora podejmuje jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Edycji Specjalnej, wyłonionym podczas Losowania Edycji Specjalnej. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Edycji Specjalnej przedstawiciel Organizatora oczekuje za każdym razem 5 (pięć) sygnałów. Uczestnik odbierając połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora uzyskuje prawo do Nagrody Edycji Specjalnej i ewentualnie do Nagrody Dodatkowej/Nagród Dodatkowych Edycji Specjalnej. W przypadku, gdy nie uda się próba nawiązania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Edycji Specjalnej, traci on prawo do Nagrody Edycji Specjalnej i otrzymuje Nagrodę Pocieszenia Edycji Specjalnej.

 22. W Edycji Extra Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Edycji Extra. W grze o Nagrody Edycji Extra do każdego Zgłoszenia zostają losowo przypisane pieniężne Nagrody Edycji Extra, o które może ubiegać się dany Uczestnik. Organizator, każdorazowo poinformuje Uczestnika, w zwrotnej wiadomości SMS, o kwocie potencjalnej Nagrody Edycji Extra przypisanej do Zgłoszenia Uczestnika. W ramach finału Edycji Extra odbędzie się losowanie Laureata Nagrody Edycji Extra, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane Losowanie Edycji Extra/Losowania Edycji Extra)

 23. W grze o Nagrodę w Edycji Instant Win Uczestnik, w odpowiedzi na Zgłoszenie/Zgłoszenia, otrzymuje od Organizatora kod/kody (w treści Regulaminu zwany „Kod Instant Win/Kody Instant Win”), który uprawnia do ubiegania się o Nagrodę Instant Win, wraz z indywidualnym linkiem do strony internetowej, na której może sprawdzić swoje Kody Instant Win oraz czy otrzymany Kod Instant Win jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem Instant Win. Kod Instant Win, w rozumieniu Regulaminu, oznacza alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr) lub ciąg numeryczny lub ciąg literowy. Otrzymany od Organizatora Kod Instant Win stanowi jeden z unikalnych Kodów Instant Win, tworzących pulę Kodów Instant Win (Pula Kodów Instant Win). Przypisany danemu Uczestnikowi unikalny Kod Instant Win/Kody Instant Win pomniejsza ogólną Pulę Kodów Instant Win. Ilość Kodów Instant Win znajdujących się w Puli Kodów Instant Win Organizator określa dla każdej Edycji Instant Win. Kody Instant Win przypisywane są losowo przez Organizatora do numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia. W wygenerowanej przez Organizatora Puli Kodów Instant Win znajdują się Kody Instant Win, do których przyporządkowane są pieniężne lub rzeczowe Nagrody Instant Win (w treści Regulaminu zwane „Zwycięskie Kody Instant Win”). Ilość Zwycięskich Kodów Instant Win oraz rodzaj i wartość Nagród Instant Win do nich przypisanych Organizator określa dla każdej Edycji Instant Win. Nagrody Instant Win przypisywane są do Kodów Instant Win losowo przez Organizatora w danej Edycji Instant Win. Uczestnik może sprawdzić swoje Kody Instant Win a także, czy otrzymany Kod Instant Win jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem Instant Win korzystając z indywidualnego linku do strony internetowej przesłanego w wiadomości zwrotnej w odpowiedzi na Zgłoszenie w danej Edycji Instant Win. W każdej Edycji Instant Win, w odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie w danej Edycji Instant Win, Uczestnik otrzymuje od Organizatora inny indywidualny link do strony internetowej umożliwiający sprawdzenie otrzymanych Kodów Instant Win.

 24. W Edycji Traf Wygraną Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Edycji Traf Wygraną: Nagrody Gwarantowane Traf Wygraną, Nagrody Traf Wygraną i Nagrodę Finałową Traf Wygraną. Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Gwarantowane Traf Wygraną i Nagrody Traf Wygraną podczas rund („Rundy Traf Wygraną”), przeprowadzanych w ramach Edycji Traf Wygraną. Organizator w komunikacji SMS lub e-mail, informuje o rozpoczęciu i zakończeniu danej Rundy Traf Wygraną. Powyższa informacja może być również podana na stronie internetowej dedykowanej Edycji Traf Wygraną lub w mediach (na antenie radia lub telewizji). Czas trwania danej Rundy Traf Wygraną liczy się od momentu ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia Rundy do czasu ogłoszenia przez Organizatora jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania ilości Rund Traf Wygraną w ramach Edycji Traf Wygraną i przedziału czasowego danej Rundy Traf Wygraną.

 25. Udział w danej Rundzie Traf Wygraną biorą Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie/Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Traf Wygraną, przed rozpoczęciem Losowania Traf Wygraną w danej Rundzie Traf Wygraną, o którym mowa poniżej. Po zakończeniu każdej z Rund Traf Wygraną i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Traf Wygraną, odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody Edycji Traf Wygraną (Gwarantowanej, Traf Wygraną) w danej Rundzie Traf Wygraną, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane „Losowanie Traf Wygraną/Losowania Traf Wygraną”). Po zakończeniu Rundy Traf Wygraną osoba wskazana przez przedstawiciela Organizatora podejmuje jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Gwarantowanej Traf Wygraną i/lub Nagrody Traf Wygraną), wyłonionym podczas Losowania. W każdym przypadku, w celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Rundzie Edycji Traf Wygraną osoba wskazana przez przedstawiciela Organizatora oczekuje za każdym razem 5 (pięć) sygnałów.

 26. Uczestnik odbierając połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę wskazaną przez przedstawiciela Organizatora uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną lub może podjąć grę o Nagrodę Traf Wygraną. Laureat Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną, który zdecydował się na grę o Nagrodę Traf Wygraną traci prawo do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną. W grze o Nagrodę Traf Wygraną podczas rozmowy telefonicznej z osobą wskazaną przez przedstawiciela Organizatora, Uczestnik wybiera jeden z rekwizytów (dalej: „Rekwizyt / Rekwizyty). Ilość Rekwizytów jest określana przez Organizatora dla każdej Rundy Edycji Traf Wygraną. Pod każdym z Rekwizytów ukryta jest pieniężna i/lub rzeczowa Nagroda Traf Wygraną. Poszczególne Nagrody przyporządkowane są do numerów Rekwizytów określonych przez Organizatora dla danej Rundy Edycji Traf Wygraną, przed jej rozpoczęciem. Uczestnik uzyskuje prawo do takiej Nagrody Traf Wygraną, jaka była przyporządkowana do wybranego przez niego numeru Rekwizytu i nie może zmieniać swojego pierwotnego wyboru Rekwizytu. Organizator zastrzega, że w celu urozmaicenia zamiast słowa Rekwizyt, osoba prowadząca rozmowę z Uczestnikiem może używać zamiennie innego słowa np. sejf, koperta, skrytka, szkatułka, kasa, kasetka, itp. W przypadku, gdy nie uda się próba nawiązania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w Rundzie Traf Wygraną, traci on prawo do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną, a osoba wskazana przez przedstawiciela Organizatora podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody, w sposób opisany powyżej. Jeżeli nie uda się próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym, traci on prawo do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną, a osoba wskazana przez przedstawiciela Organizatora podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z drugim kandydatem rezerwowym do Nagrody, w sposób opisany powyżej. Jeżeli nie uda się próba nawiązania połączenia telefonicznego z drugim kandydatem rezerwowym, traci on prawo do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną a gra o Nagrodę Traf Wygraną w danej Rundzie nie odbywa się. W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody Traf Wygraną zanim wybierze on numer Rekwizytu, osoba wskazana przez przedstawiciela Organizatora ponowi jednokrotnie próbę nawiązania połączenia telefonicznego. W przypadku, gdy nie uda się próba ponownego połączenia, Uczestnik traci prawo do gry o tę Nagrodę i uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną.

 27. Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie w Edycji Traf Wygraną ubiegają się o Nagrodę Finałową Traf Wygraną. Losowanie Laureata Nagrody Finałowej Traf Wygraną odbywa się po zakończeniu danej Edycji Traf Wygraną, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

 28. W ramach Edycji Kumulacja przeprowadzane są rundy („Rundy Kumulacja”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Edycji Kumulacja (Gwarantowane, Główne, Pocieszenia). Organizator w komunikacji SMS i/lub e-mail, informuje o rozpoczęciu i zakończeniu danej Rundy Kumulacja. Powyższa informacja może być również podana na stronie internetowej dedykowanej Edycji Kumulacja. Czas trwania danej Rundy Kumulacja liczy się od momentu ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia tej Rundy do czasu ogłoszenia przez Organizatora jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania ilości Rund Kumulacja w ramach Edycji Kumulacja i przedziału czasowego takiej Rundy. Po zakończeniu każdej z Rund Kumulacja i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Kumulacja, odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody Edycji Kumulacja (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) w danej Rundzie Kumulacja, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane „Losowanie Kumulacja / Losowania Kumulacja”). Po zakończeniu danej Rundy Kumulacja, po zakończeniu losowania – przedstawiciel Organizatora podejmuje jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody Edycji Kumulacja (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia), wyłonionym podczas Losowania Kumulacja. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Rundzie Edycji Kumulacja przedstawiciel Organizatora oczekuje za każdym razem 5 (pięć) sygnałów. Uczestnik odbierając połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej Edycji Kumulacja lub może podjąć grę o Nagrodę Główną Edycji Kumulacja. Laureat Nagrody Gwarantowanej Edycji Kumulacja, który zdecydował się na grę o Nagrodę Główną Edycji Kumulacja, traci prawo do Nagrody Gwarantowanej Edycji Kumulacja. W grze o Nagrodę Główną, podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, Uczestnik wybiera jeden z rekwizytów (dalej: „Rekwizyt Kumulacja / Rekwizyty Kumulacja). Ilość Rekwizytów Kumulacja jest określana przez Organizatora dla każdej Rundy Edycji Kumulacja. Do jednego z Rekwizytów Kumulacja przypisana jest Nagroda Główna Edycji Kumulacja. Jeżeli do Rekwizytu Kumulacja wybranego przez Uczestnika przypisana jest Nagroda Główna Edycji Kumulacja, to wygrywa on tę Nagrodę. Jeżeli do Rekwizytu Kumulacja wybranego przez Uczestnika nie jest przypisana Nagroda Główna Edycji Kumulacja, to Uczestnik otrzymuje Nagrodę Pocieszenia Edycji Kumulacja. Nagroda Główna Edycji Kumulacja przyporządkowana jest do jednego z Rekwizytów Kumulacja. Nagroda Główna Edycji Kumulacja jest przyporządkowana do Rekwizytu Kumulacja przez Organizatora dla danej Rundy Edycji Kumulacja przed jej rozpoczęciem. W przypadku, gdy podczas którejkolwiek z Rund Edycji Kumulacja nie zostanie przyznana Nagroda Główna Edycji Kumulacja, kwota tej Nagrody wraca do puli Nagród i przechodzi w części lub w całości do kolejnej Rundy Edycji Kumulacja przeprowadzanej przez Organizatora i powiększy kwotę Nagrody Głównej Edycji Kumulacja w kolejnej Rundzie Edycji Kumulacja, z zastrzeżeniem, że jeżeli opisany powyżej przypadek będzie dotyczył ostatniej Rundy przeprowadzanej w ramach Edycji Kumulacja, to Nagroda Główna Edycji Kumulacja pozostanie w rękach Organizatora. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o maksymalnej wysokości Nagrody Głównej Edycji Kumulacja i o ewentualnej kumulacji tej Nagrody. W przypadku, gdy nie uda się próba nawiązania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Rundzie Edycji Kumulacja, traci on prawo do Nagrody Gwarantowanej Edycji Kumulacja i otrzymuje Nagrodę Pocieszenia Edycji Kumulacja. W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody Głównej zanim wybierze on numer Rekwizytu Kumulacja, traci on prawo do gry o Nagrodę Główną Edycji Kumulacja i uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej Edycji Kumulacja.

 29. W Edycji MotoWin Uczestnicy ubiegają się o Nagrody MotoWin, Nagrody Pocieszenia MotoWin i Nagrodę Finałową MotoWin. W Edycji MotoWin, Uczestnik - w odpowiedzi na Zgłoszenie / Zgłoszenia - otrzymuje od Organizatora kod / kody (w treści Regulaminu zwany „Kod MotoWin/ Kody MotoWin”), który uprawnia go do ubiegania się o Nagrody Edycji MotoWin (MotoWin, Pocieszenia MotoWin, Finałową MotoWin), wraz z indywidualnym linkiem do strony internetowej, na której może sprawdzić swoje Kody MotoWin oraz datę ich uzyskania. Kod MotoWin, w rozumieniu Regulaminu, oznacza alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr) lub ciąg numeryczny lub ciąg literowy. Otrzymany od Organizatora Kod stanowi jeden z unikalnych Kodów MotoWin, tworzących pulę Kodów (Pula Kodów MotoWin). Kody przypisywane są losowo przez Organizatora do numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia. Ilość Kodów MotoWin znajdujących się w Puli Kodów MotoWin Organizator określa dla każdej Edycji MotoWin. W pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu każdego dnia trwania Edycji MotoWin odbywa się finał (Finał Edycji MotoWin). W ramach Finału Edycji MotoWin odbywa się losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody MotoWin, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (Losowanie MotoWin). Losowanie MotoWin odbywa się spośród całej wygenerowanej Puli Kodów MotoWin dla danej Edycji MotoWin. W każdym dniu Edycji MotoWin, po przeprowadzeniu Losowania MotoWin, przypisane do Zgłoszeń Kody MotoWin wracają do Puli Kodów MotoWin i są przypisywane do Zgłoszeń w kolejnym dniu trwania Edycji MotoWin. W przypadku, gdy w ramach Finału MotoWin nie zostanie wyłoniony Laureat Nagrody MotoWin, Organizator przeprowadzi losowanie spośród wszystkich Kodów MotoWin przypisanych do Zgłoszeń w danym dniu Edycji MotoWin mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Pocieszenia MotoWin. W przypadku, gdy w ramach Finału MotoWin zostanie wyłoniony Laureat, Organizator może zaprzestać dalszych Losowań MotoWin lub ogłosić wartość Nagrody MotoWin w innej wysokości z uwzględnieniem Puli Nagród w Loterii. W pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zakończenia Edycji MotoWin Organizator przeprowadzi losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Finałowej MotoWin, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

 30. W ramach Edycji Organizator może przeprowadzić Rundy Dodatkowe. Udział w danej Rundzie Dodatkowej biorą Uczestnicy, którzy wysłali Zgłoszenie w czasie jej trwania i spełnili warunki uczestnictwa w takiej Rundzie Dodatkowej podane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych właściwe dla danej Rundy Dodatkowej. Informacje dotyczące organizacji i zasad udziału w danej Rundzie Dodatkowej zostaną podane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. W ramach finału Rundy Dodatkowej odbędzie się losowanie Laureata Nagrody danej Rundy Dodatkowej lub Uczestnika pretendującego do Nagrody, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane Losowanie Finału Rundy Dodatkowej/ Losowania Finału Rund Dodatkowych).

 31. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia w czasie trwania Edycji i/lub Rund i/lub Rund Dodatkowych - Sesji Bonusowych, tj. uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, które dają np. możliwość zwiększenia szansy w ubieganiu się o nagrody, zwiększenia wartości nagrody przewidzianej w Loterii, którą może uzyskać Laureat lub jej zwielokrotnienia lub innych korzyści. Zgłoszenie otrzymane przez Organizatora w czasie trwania Sesji Bonusowej (także w przypadku Pakietu SMS) zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością uprawnień do ubiegania się o Nagrody (np. poprzez zwielokrotnienie w systemie teleinformatycznym Organizatora rejestrującym Zgłoszenia numeru telefonu Uczestnika) lub może oznaczać uprawnienie do uzyskania Nagrody o wyższej wartości lub Nagrody zwielokrotnionej lub uzyskanie innej korzyści. Udział w Sesji Bonusowej, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień tj. o wprowadzeniu Sesji Bonusowych oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, i/lub w komunikacji e-mail, na stronie internetowej multiloteria.eu i/lub na innej stronie internetowej wskazanej w Materiałach Informacyjnych. O uzyskanych przez Uczestnika uprawnieniach decyduje czas (godzina, minuta, sekunda) zarejestrowania zgłoszenia, wskazany przez automatyczny system odbioru organizatora lub spełnienie innych warunków określonych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

 32. Każde prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w Loterii oraz udział w przyznawaniu Nagród, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.

 33. Osoba, która przesłała Zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie / Zgłoszenia lub, który wskazał w Zgłoszeniu / Zgłoszeniach. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu.

 34. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail w odpowiedzi na Zgłoszenie. Dodatkowe wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail będą zawierały informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.

 35. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informacje na temat Loterii, w szczególności możliwości wzięcia udziału w Loterii oraz o przebiegu Loterii i możliwości uzyskania Nagród w Loterii. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 9 - 12 Regulaminu.

 36. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 34 oraz 35 powyżej, winien wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@euroloterie.pl, o treści: „STOP MULTILOTERIA”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP. MULTILOTERIA” na nieodpłatny numer telefonu 80992. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP MULTILOTERIA” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP. MULTILOTERIA” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w ubieganiu się o Nagrody, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP. MULTILOTERIA” i nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP MULTILOTERIA” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.

 37. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31 i 34 Regulaminu oraz połączenia telefoniczne z Uczestnikiem, inicjowane przez Organizatora, w szczególności połączenia telefoniczne, o których mowa w § 4 pkt 21, 25-27, 28 i 35 Regulaminu są wolne od opłat.

 38. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

 39. Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

 40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie do Loterii dokonane zostanie przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z dokonaniem Zgłoszenia do Loterii przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.

 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2018.1954 tj. ze zm.).

§ 5

Obszar, na którym jest urządzana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 30 listopada 2020 roku, do dnia 29 listopada 2022 roku.

§ 7

Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród

 1. Laureaci: Nagrody Podstawowej, Nagrody Edycji z Kodami, Nagród Edycji Specjalnej, Nagrody Edycji Extra, Nagród Edycji MotoWin oraz Uczestnicy pretendujący do Nagród w Edycji Traf Wygraną i w Edycji Kumulacja, jak również Laureaci i/lub Uczestnicy pretendujący do Nagród w Rundach Dodatkowych wyłaniani są w drodze losowania (w treści Regulaminu zwane: Losowanie / Losowania). W drodze losowania wyłaniane są również Zwycięskie Kody w Edycji Instant Win. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 17 grudnia 2015 roku, pod numerem: GL-874-302/000821/2015, zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Laureatów i Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii, czy Zwycięskich Kodów.

 2. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Podstawowej odbędzie się 17 października 2022 roku. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie/Zgłoszenia od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku. W losowaniu zostanie wyłoniony jeden Laureat Nagrody Podstawowej.

 3. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Edycji z Kodami odbywa się w trakcie Edycji z Kodami, w terminach wskazanych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Organizator może przeprowadzić więcej niż jedno losowanie. Losowanie odbywa się spośród wszystkich Kodów znajdujących się w Puli Kodów. Organizator, w ramach finału Edycji z Kodami, może przeprowadzić losowanie spośród Kodów przypisanych do Zgłoszeń podczas danej Edycji z Kodami.

 4. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Pocieszenia Edycji z Kodami odbywa się w przypadku, gdy w trakcie Edycji z Kodami zostanie przeprowadzone tylko jedno losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Edycji z Kodami, podczas którego nie zostanie wyłoniony Laureat, ponieważ wylosowany Kod nie został przydzielony do żadnego ze Zgłoszeń. W losowaniu wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie w czasie trwania danej Edycji z Kodami.

 5. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Edycji Specjalnej odbywa się w finale tej Edycji, w terminie wskazanym przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. W Losowaniu Edycji Specjalnej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie / Zgłoszenia w czasie trwania tej Edycji, przed rozpoczęciem Losowania Edycji Specjalnej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W losowaniu zostanie wyłoniony jeden Laureat. Nagroda Edycji Specjalnej zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania Edycji Specjalnej, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 21 Regulaminu.

 6. Nagroda Pocieszenia Edycji Specjalnej zostanie przyznana Uczestnikowi wyłonionemu w Losowania Edycji Specjalnej, który nie odebrał połączenia telefoniczne inicjowanego przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 21 Regulaminu.

 7. Nagroda Dodatkowa / Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej, jeżeli Organizator przewidzi taką możliwość, zostaje/zostaną przyznana/e Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania Edycji Specjalnej, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora i spełnił warunki ubiegania się o Nagroda Dodatkowa / Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej, o którym mowa w § 4 pkt 21 Regulaminu.

 8. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Edycji Extra odbywa się w finale tej Edycji w terminie wskazanym przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie/Zgłoszenia w czasie trwania tej Edycji. W losowaniu zostanie wyłoniony jeden Laureat. Uczestnik wyłoniony podczas losowania uzyskuje prawo do Nagrody Edycji Extra, jaka został przypisana do Zgłoszenia Uczestnika, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 22 Regulaminu.

 9. Wyłanianie Laureatów Nagród Instant Win polega na sprawdzeniu przez Organizatora, czy otrzymany przez Uczestnika Kod Instant Win odpowiada Zwycięskiemu Kodowi (tj. czy otrzymany Kod jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem, do którego jest przypisana Nagroda Instant Win). W przypadku, gdy po sprawdzeniu przez Organizatora, że otrzymany przez Uczestnika Kod jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem, danemu Uczestnikowi zostaje przyznana Nagroda Instant Win. Losowanie mające na celu przypisanie Nagród Instant Win do Zwycięskich Kodów odbywa się w czasie trwania Edycji Instant Win w terminach wskazanych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Podczas losowania, do określonej liczby Kodów Instant Win z Puli Kodów Instant Win przyporządkowywane są Nagrody Instant Win.

 10. Losowanie mające na celu wyłonienie Uczestników pretendujących do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną i/lub Nagrody Traf Wygraną w danej Rundzie Traf Wygraną odbywa się w czasie trwania Edycji Traf Wygraną, po zakończeniu każdej z Rund Edycji Traf Wygraną. O terminie Losowania Traf Wygraną/Losowań Traf Wygraną Organizator poinformuje Uczestników w Materiałach Informacyjnych. W Losowaniu Traf Wygraną biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie/Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Traf Wygraną, przed rozpoczęciem Losowania Traf Wygraną, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W Losowaniu zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody Gwarantowanej Traf Wygraną i/lub Nagrody Traf Wygraną oraz dwóch kandydatów rezerwowych do Nagrody.

 11. Nagroda Gwarantowana Traf Wygraną zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania Traf Wygraną, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę wskazaną przez przedstawiciela Organizatora i nie podjął gry o Nagrodę Traf Wygraną lub podjął grę o Nagrodę Traf Wygraną, ale połączenie telefoniczne zostało przerwane zanim dokonał wyboru Rekwizytu, o którym mowa w § 4 pkt 24 Regulaminu i nie udała się ponowna próba nawiązania połączenia.

 12. Nagroda Traf Wygraną zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania Traf Wygraną, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę wskazaną przez przedstawiciela Organizatora, podjął grę o Nagrodę Traf Wygraną i dokonał wyboru Rekwizytu, o którym mowa w § 4 pkt 25 - 26 Regulaminu. Uczestnik uzyskuje prawo do takiej Nagrody Traf Wygraną, jaka była przyporządkowana do wybranego przez niego numeru Rekwizytu.

 13. Losowanie mające na celu wyłonienie Uczestników pretendujących do Nagrody Finałowej Traf Wygraną odbywa się po zakończeniu Edycji Traf Wygraną. Udział w Losowaniu biorą Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie/Zgłoszenia od pierwszego dnia trwania danej Edycji Traf Wygraną do zakończenia danej Edycji Traf Wygraną. W Losowaniu zostaje wyłoniony jeden Laureat Nagrody Finałowej Traf Wygraną i dwóch kandydatów rezerwowych. Nagroda Finałowa Traf Wygraną zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę wskazaną przez przedstawiciela Organizatora. Osoba wskazana przez Organizatora podejmie próbą nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody Finałowej Traf Wygraną. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Finałowej Traf Wygraną nie odbierze połączenia inicjowanego przez osobę wskazaną przez przedstawiciela Organizatora, osoba wskazana przez przedstawiciela Organizatora podejmuje próbę nawiązania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody. Próby nawiązania połączenia z kandydatami rezerwowymi, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej będą podejmowane do wyczerpania listy tych kandydatów. W przypadku, gdy ani Laureat Nagrody Finałowej Traf Wygraną, ani żaden z kandydatów rezerwowych nie odbierze połączenia telefonicznego inicjowanego przez osobę wskazaną przez przedstawiciela Organizatora, Nagroda pozostanie w rękach Organizatora.

 14. Losowanie mające na celu wyłonienie Uczestników pretendujących do Nagrody Edycji Kumulacja (Gwarantowanej Edycji Kumulacja, Głównej Edycji Kumulacja, Pocieszenia Edycji Kumulacja) w danej Rundzie Kumulacja, odbywa się po zakończeniu każdej z Rund Kumulacja i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Kumulacja. W Losowaniu Kumulacja biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie/Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Kumulacja, przed rozpoczęciem Losowania Kumulacja, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W Losowaniu Kumulacja zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody Edycji Kumulacja (Gwarantowanej Kumulacja, Głównej Kumulacja, Pocieszenia Kumulacja). Nagroda Główna Edycji Kumulacja zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania Kumulacja, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, podjął grę o Nagrodę Główną Kumulacja i dokonał wyboru Rekwizytu, do którego była przypisana ta nagroda, o którym mowa w § 4 pkt 28 Regulaminu.

 15. Nagroda Gwarantowana Edycji Kumulacja zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu w Losowaniu Kumulacja, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora i nie podjął gry o Nagrodę Główną Kumulacja lub podjął grę o Nagrodę Główną Kumulacja, ale połączenie telefoniczne zostało przerwane zanim dokonał wyboru Rekwizytu, o którym mowa w § 4 pkt 28 Regulaminu.

 16. Nagroda Pocieszenia Edycji Kumulacja zostaje przyznana Uczestnikowi wyłonionemu podczas Losowania Kumulacja, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora i wybrał Rekwizyt, do którego nie była przypisana Nagroda Główna Kumulacja.

 17. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody MotoWin odbywa się w ramach finału tej Edycji, w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu każdego dnia trwania Edycji MotoWin. Losowanie MotoWin odbywa się spośród całej wygenerowanej Puli Kodów MotoWin dla danej Edycji MotoWin. Podczas losowania zostaje wyłoniony jeden Kod MotoWin. Prawo do Nagrody MotoWin uzyskuje Uczestnik, któremu do Zgłoszenia został przypisany wylosowany Kod MotoWin. W przypadku, gdy w ramach Finału MotoWin zostanie wyłoniony Laureat, Organizator może zaprzestać dalszych Losowań MotoWin.

 18. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Pocieszenia MotoWin odbywa się w pierwszym dniu roboczym, następującym po zakończeniu każdego dnia trwania Edycji MotoWin, w przypadku, gdy w ramach Finału MotoWin nie zostanie wyłoniony Laureat Nagrody MotoWin. Losowanie odbywa się spośród wszystkich Kodów MotoWin przypisanych w danym dniu Edycji MotoWin do Zgłoszeń Uczestników. Nagroda Pocieszenia MotoWin zostaje przyznana Uczestnikowi, któremu do Zgłoszenia został przypisany wylosowany Kod MotoWin.

 19. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Finałowej MotoWin zostanie przeprowadzone w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu danej Edycji MotoWin. Losowanie zostanie przeprowadzone spośród wszystkich Zgłoszeń MotoWin nadesłanych w czasie trwania danej Edycji MotoWin. W losowaniu zostanie wyłoniony jeden Laureat. Wyłoniony w losowaniu Laureat uzyskuje prawo do Nagrody Finałowej MotoWin, w takiej wysokości, jaką ona uzyska w dniu wysłania przez niego ostatniego Zgłoszenia, tj. jeżeli w dniu wysłania przez Laureata ostatniego Zgłoszenia wartość Nagrody Finałowej MotoWin będzie wynosić np. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto, to Uczestnik otrzyma Nagrodę Finałową MotoWin w takiej kwocie.

 20. Losowanie (losowania) w Rundzie Dodatkowej (jeżeli jest przeprowadzana), odbywa się w finale danej Rundy Dodatkowej, w terminie wskazanym przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie / Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Dodatkowej. Podczas Losowania zostanie wyłoniony jeden Laureat lub Uczestnik pretendujący do Nagrody.

 21. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpana pula Nagród, ponieważ nie zostaną przyznane wszystkie Nagrody przewidziane w Loterii, może przeprowadzić dodatkowe losowanie / losowania mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody / Laureatów Nagród. Dodatkowe losowanie / losowania zostaną przeprowadzone 17 października 2022 roku. W losowaniu / losowaniach, o których mowa powyżej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie / Zgłoszenia od 30 listopada 2020 roku do 16 października 2022 roku.

 22. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń.

 23. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem którejkolwiek Nagrody została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, traci ona prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 24. Wyłonienie Laureatów Nagród, włącznie z ich weryfikacją, zostanie zakończone do dnia 21 października 2022 roku. W przypadku, gdy do dnia 21 października 2022 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 25. Aktualizowana lista Laureatów Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora: 50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów Nagród na stronie internetowej w domenie: multiloteria.eu i/lub inne stronie internetowej wskazanej przez Organizatora. Na liście publikowane jest imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata oraz wygrana Nagroda.

 26. Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

§ 8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.).

§ 9

Sposób i termin ogłaszania wyników

 1. O wyniku losowania, o uzyskaniu i sposobie odbioru Nagrody Laureat danej Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od dnia losowania / uzyskania Nagrody. Powiadomienie, o którym mowa powyżej może nastąpić w wiadomości SMS lub e-mail. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje dane osobowe na adres mailowy lub adres wskazany pod linkiem przesłanym w SMS nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu powiadomienia o Nagrodzie.

 2. Przedstawiciel Organizatora podejmie jedną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 13 Regulaminu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału zajętości, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej prób zrealizowania połączenia z Laureatem danej Nagrody, traci on prawo do tej Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora i może wrócić do puli Nagród.

 3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku Nagrody o wartości od 2.280,00 zł brutto, także numer dowodu osobistego lub numer PESEL. Laureaci nagród pieniężnych powinni także podać numer konta bankowego. Laureaci Nagród zobowiązani są złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami i kandydatami rezerwowymi będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w siedzibie Organizatora we Wrocławiu: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2022 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.

 5. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów Nagród o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 4 Regulaminu. Podstawą roszczenia o wydanie Nagrody jest wyłącznie wynik losowania lub procedura wyłaniania Laureata Nagrody.

 6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie 28 października 2022 roku.

§ 10

Miejsce i termin wydawania wygranych.

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe danego Laureata, o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 – 4 Regulaminu, w terminie do 28 października 2022 roku. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy dany Laureat nie wskaże rachunku bankowego i Nagroda pieniężna zostanie przekazana przekazem pocztowym, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych. Koszt przekazu pocztowego zostanie potrącony z kwoty Nagrody należnej danemu Laureatowi.

 2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres danego Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 - 4 Regulaminu, w terminie do 28 października 2022 roku. Nagroda rzeczowa w postaci samochodu osobowego zostanie przekazane na rzecz Laureata w dacie i w miejscu wskazanym przez Organizatora w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 Regulaminu, w terminie do dnia 28 października 2022 roku.

 3. W przypadku, gdy jedną z Nagród w Loterii stanowić będzie nagroda rzeczowa w postaci samochodu osobowego, zostanie ona przekazane na rzecz Laureata w dacie i w miejscu wskazanym przez Organizatora rozmowie telefonicznej, o którym mowa w § 9 pkt 1 - 4 Regulaminu, w terminie do 28 października 2022 roku.

 4. Wydanie Nagród zostanie zakończone do 28 października 2022 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 - 3 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 5. Dodatkowym i koniecznym warunkiem wydania przez Organizatora na rzecz Laureatów Nagród rzeczowych, których wartość przekroczy kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 6a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. ze zm.), jest uiszczenie przez Laureata kwoty należnego podatku od wygranej, na konto bankowe Organizatora podane w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 – 4 Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej. W przypadku nieuiszczenia należnego podatku od wygranej w określonym powyżej terminie, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody.

§ 11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Organizatora: 50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do 15 listopada 2022 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

 2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 3. W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Komisji Nadzoru Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do 29 listopada 2022 roku.

 4. Regulamin Loterii dostępny jest w biurze siedzibie Organizatora: 50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej w domenie: multiloteria.eu, w czasie trwania Loterii i / lub na innych stronach internetowych wskazanych przez Organizatora do 29 listopada 2022 roku. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław (z dopiskiem: „REGULAMIN MULTILOTERIA).

 5. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.).

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

 9. Organizator zastrzega, że w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej prowadzenie Loterii zostanie czasowo zawieszone, na czas trwania żałoby.

§ 12

Wartość puli nagród.

 1. W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w treści Regulaminu: Nagroda / Nagrody):

  1. 1 (jedna) nagroda podstawowa (w treści Regulaminu zwana: „Nagroda Podstawowa”),

  2. Nagrody Edycji z Kodami,

  3. Nagrody Pocieszenia Edycji z Kodami,

  4. Nagrody Edycji Specjalnej,

  5. Nagrody Pocieszenia Edycji Specjalnej

  6. Nagrody Dodatkowe Edycji Specjalnej,

  7. Nagrody Edycji Extra,

  8. Nagrody Edycji Instant Win,

  9. Nagrody Gwarantowane Traf Wygraną,

  10. Nagrody Traf Wygraną,

  11. Nagrody Finałowe Traf Wygraną,

  12. Nagrody Główne Edycji Kumulacja

  13. Nagrody Gwarantowane Edycji Kumulacja,

  14. Nagrody Pocieszenia Edycji Kumulacja,

  15. Nagrody MotoWin,

  16. Nagrody Pocieszenia MotoWin,

  17. Nagroda Finałowa Edycji MotoWin,

  18. Nagrody Rundy Dodatkowej.

 1. Nagrodę Podstawową stanowi nagroda pieniężna w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto.

 2. Nagrodę Edycji z Kodami, Nagrodę Edycji Specjalnej, Nagrodę Edycji Extra, Nagrodę Instant Win, Nagrodę Traf Wygraną, Nagrodę Główną Edycji Kumulacja oraz Nagrodę Rundy Dodatkowej (jeżeli jest przeprowadzana) stanowi nagroda pieniężna o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto każda albo nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto każda.

 3. Nagrodę Pocieszenia: Edycji z Kodami, Edycji Specjalnej, Edycji Kumulacja stanowi nagroda pieniężna o wartości nie mniejszej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto każda.

 4. Nagrodę Dodatkową Edycji Specjalnej (jeżeli będzie przyznawana) stanowi nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto każda.

 5. Nagrodę Gwarantowaną: Edycji Traf Wygraną i Edycji Kumulacja stanowi nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto każda.

 6. Nagrodę Finałową Traf Wygraną stanowi nagroda rzeczowa – samochód osobowy, wraz ze świadczeniem pieniężnym. Wartość i marka samochodu oraz kwota świadczenia pieniężnego stanowiących Nagrodę Finałową Traf Wygraną zostanie określona przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych dla każdej z Edycji Traf Wygraną.

 7. Nagrodę MotoWin stanowi nagroda pieniężna w wysokości od 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto do 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto. Organizator w każdym dniu trwania Edycji MotoWin poinformuje Uczestników o kwocie Nagrody MotoWin, o jaką ubiegają się Uczestnicy w danym dniu, w Materiałach Informacyjnych. Laureat Nagrody MotoWin otrzyma Nagrodę w takiej kwocie, jaka była przewidziana w dniu, w którym został wylosowany Kod MotoWin.

 8. Nagrodę Finałową MotoWin stanowi nagroda pieniężna w wysokości od 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto do 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. Każde Zgłoszenie do Loterii dokonywane przez Uczestników zwiększa wysokość Nagrody Finałowej MotoWin. Każde Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem wiadomości SMS przesłanej na numer wskazany przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych w taryfie 3 zł (koszt zgłoszenia 3,69 zł) zwiększa kwotę Nagrody Głównej o 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy), a każde Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem wiadomości SMS przesłanej przez bramkę SMS na stronie internetowej zwiększa kwotę Nagrody Finałowej MotoWin o 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy). W przypadku dopuszczenia przez Organizatora możliwości przesłania Zgłoszenia na inny numer telefonu wskazany przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, Organizator poinformuje Uczestników w Materiałach Informacyjnych, o ile zwiększy się kwota Nagrody Finałowej MotoWin w związku z wysłaniem Zgłoszenia. Aktualizowana kwota Nagrody Finałowej MotoWin będzie dostępna na stronie internetowej multiloteria.eu i/lub innej wskazanej przez Organizatora oraz zostanie podana w komunikacji SMS i/lub w komunikacji email. Laureat Nagrody Finałowej MotoWin otrzyma Nagrodę w takiej kwocie, jaką uzyskała ta Nagroda w dniu, w którym przesłał ostatnie Zgłoszenie w Edycji MotoWin.

 9. Nagrodę Pocieszenia MotoWin stanowi nagroda pieniężna o wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto każda.

 10. Organizator przyporządkowując Nagrody do poszczególnych Edycji i/lub Rund Specjalnych każdorazowo ustali pulę Nagród dla poszczególnych Edycji i/lub Rund Specjalnych z uwzględnieniem maksymalnej wysokości puli Nagród w Loterii, tj. w taki sposób, aby wartość przyznanych Nagród we wszystkich Edycjach i/lub Rundach Specjalnych w okresie trwania Loterii nie przekroczyła maksymalnej puli Nagród. Nagrody, które pozostają w ręku Organizatora, w przypadkach opisanych w Regulaminie, mogą wrócić do puli Nagród.

 11. Maksymalna pula Nagród w Loterii wynosi 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy podczas Edycji i/lub Rund Specjalnych wydane Nagrody nie wyczerpią całej puli Nagród, niewykorzystana kwota pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 12. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj.) zatwierdzam niniejszy regulamin.

GRAM